Board news and approvals

پنجاهمین جلسه هیئت مدیره انجمن به صورت مجازی برگزار شد

پنجاهمین جلسه هیئت مدیره انجمن سه شنبه مورخ 1400/04/22 به صورت مجازی برگزار شد در این جلسه اعضاء به بحث و گفتگو در مورد بخشنامه جدید وزارت صمت به سازمان های صمت  استانی پرداختند ضمن تاکید بر اینکه انجمن می تواند از ظرفیت های بیشتری در صنف ماشین سازی پلیمری …

Read More »

چهل و نهمین جلسه هیئت مدیره در دبیرخانه انجمن برگزار گردید

چهل و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن سه شنبه مورخ 1400/04/08 در دبیر خانه انجمن با حضور اکثریت اعضاء به صورت حضوری برگزار گردید در این جلسه اعضاء به ترمیم کار گروه های تخصصی انجمن پرداختند همچنین در مورد برگزاری مجمع عمومی و انتخاباتی انجمن بحث و تبادل نظر صورت …

Read More »

چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن به صورت ویدئو کنفراس برگزار گردید

چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره به صورت ویدئو کنفرانس سه شنبه مورخ 1400/02/07 از ساعت 18 الی 20 به مدت دو ساعت برگزار گردید در این جلسه که اکثریت اعضاء حضور داشتند موضوع کیفیت پایین نمایشگاه مجازی و همچنین بخشنامه غیر کارشناسی وزارت صمت در مورد واگذاری اختیارات ستادی …

Read More »

چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن واولین جلسه درسال 1400برگزار گردید

چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن واولین جلسه سال 1400به صورت مجازی سه شنبه  مورخ 1400/01/24 از ساعت 18 تا 20 برگزار گردید در این جلسه که تمام اعضاء هیئت مدیره حضور داشتند اهداف انجمن برای سال 1400برنامه ریزی و به تصویب رسید همچنین اعضاء با توجه به شرایط …

Read More »

چهل وسومین جلسه هیئت مدیره انجمن برگزار گردید

چهل وسومین جلسه هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء سه شنبه مورخ 1399/12/05 به صورت مجازی برگزار گردید در این جلسه اعضاء پیرامون موضوعات طرح های تعرفه و مشکلات پیش آمده در نمایشگاه مجازی به بحث و تبادل نظر پرداختند .

Read More »

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره برگزار گردید

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن سه شنبه مورخ 99/11/21 به صورت مجازی به مدت دوساعت برگزار گردید در این جلسه که اکثریت اعضاء حضورداشتند موضوع نمایشگاه مجازی ایران و همچنین شورای راهبردی ماشین سازی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضاء نقطه نظرات خودرا مطرح …

Read More »

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره برگزار شد

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره سه شنبه مورخ 99/11/07 ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 7/30 شب به مدت دوساعت نیم  به صورت مجازی برگزار شد .  در این جلسه که اکثریت اعضاء حضور داشتند موضوعات واردات بی رویه ماشین آلات ، نمایشگاه مجازی ایران و شورای ماشین …

Read More »

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن برگزار شد

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن سه شنبه مورخ 23 دی ماه 1399 به مدت دوساعت نیم به صورت مجازی با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید در این جلسه اعضاء محترم به بحث تبادل نظر درمورد شرایط اقتصادی پیش روی صنعت ماشین سازی کشور پرداختند 

Read More »

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن برگزار شد

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن سه شنبه مورخ 99/10/09 از طریق ویدئو کنفرانس برگزار گردید در این جلسه که اکثریت اعضاء حضور داشتند در مورد مسائل پیرامون ماشین آلات پلیمری بحث و تبادل نظر شد 

Read More »