اعضاء هیئت مدیره انجمن

نام و نام خانوادگی:  محمدرضا شاکری
سمت:  رئیس هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: یروس ابراهیمی
سمت: نائب رئیس هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: جلال سلکی
سمت:  خزانه دار انجمن
نام و نام خانوادگی: مهران مدبری
سمت:  عضو هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: جاوید کشاورز
سمت:  عضو هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: کاظم میرزایی
سمت: بازرس اصلی انجمن
نام و نام خانوادگی:  محمد حسین هاشمی
سمت:  عضو هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی:  علی خرسندفر
سمت:  عضو هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی:  حسین کارگر حجت آبادی
سمت:  بازرس علی البدل
نام و نام خانوادگی: امیر حکمت مهر
سمت:  دبیر انجمن