درخواست گواهی عدم ساخت

مدارک لازم پیوست گواهی عدم ساخت:
پروفرمای رسمی دستگاه، کاتالوگ حاوی اطلاعات و مشخصات فنی دستگاه، مدارک تماماًممهور به مهر درخواست کننده، به همراه فرم درخواست گواهی تکمیل شده و به ایمیل و یا واتس اپ انجمن ارسال گردد.

دانلود فرم گواهی عدم ساخت