عضویت در انجمن

شرایط عضویت:

ماده 4- شرایط عضویت:
کلیه اشخاص حقیقی/ حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر میتوانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:
1- تابعیت ایران.
2- استقرار( حقیقی یا حقوقی) در حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی
3- فعالیت در حرفه / صنعت ماشین آلات پلیمری، تولید تجهیزات پلیمری شامل ماشین های قالب گیری تزریقی، اکسترودرها، ماشین های قالب گیری دمیدنی، ماشین های قالب گیری با تخلیه هوا و سایر ماشین های شکل دادن با حرارت، سایر ماشین آلات و دستگاه های قالب گیری با شکل دادن به طریق دیگر، تجهیزات جانبی پلیمری شامل: سیلندر و ماردون، موادکش، گازگیر، میکسر، آسیاب، ربات، کنترلر و غیره در حوزه جغرافیایی انجمن صنفی با ارائه مدارک شناسایی و مجوزهای معتبر شامل: پروانه بهره برداری از مراجع ذیصلاح یا پروانه کسب معتبر و مرتبط با موضوع انجمن از اتحادیه( اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش).
4- ارائه مدارک معتبر مبنی بر کارفرما بودن مطابق قانون کار و داشتن لیست بیمه معتبر و بروز.
5- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.
6- پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب.
7- ساخت و تولید حداقل پنج ماشین پلیمری یا تجهیزات مرتبط به صنعت پلیمر که شامل پیش فرآیند یا پس فرآیند باشد.
8- ساخت حداقل 60 درصد ماشین آلات یا تجهیزات پلیمری در داخل کشور ایران.
تبصره1- کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمی توان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.
تبصره2- در صورت پذیرش اعضاء جدید و نیز شکایت متقاضیان مبنی به عدم پذیرش عضویت( به دلیل حدم احراز شرایط) یا تعلیق از عضویت اعضاء، هیئت مدیره مکلف است در اولین جلسه مجمع عمومی موضوع را جزو دستور جلسه قرار داده و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.
تبصره3- در صورتی که هر یک از اعضاء شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد؛ از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته شده و توسط مسئولین انجمن صنفی از موضوع مطلع خواهد شد، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است و از آن پس حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات انجمن را نخواهد داشت.
تبصره4- در خصوص بررسی درخواست عضویت در انجمن، کمیته بنام ” کمیته حقیقت یاب” متشکل از پنج نفر از اعضاء انجمن تشکیل و کمیته در خصوص اینکه متقاضی عضویت در انجمن دارای شرایط عضویت در انجمن است نظر می دهد و عضویت تنها پس از نظر 14 نفر اعضاء کمیته و تائید هیئت مدیره انجام پذیر است.
ماده 5- موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی:
1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 8 این اساسنامه.
2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و مصوبات قانونی هر یک از ارکان انجمن.
3- از  دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده 4 این اساسنامه.
4- آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی.
5- عدم اشتغال در شغل مربوط.

(مدارک لازم: کپی آخرین لیست بیمه- کپی کارت ملی- کپی کارت بازرگانی در صورت داشتن- کپی مجوز رسمی و قانونی از مراجع ذی صلاح- پر کردن فرم عضویت، پرداخت ورودیه انجمن به مبلغ 500/000 تومان )
حق عضویت سالیانه 2/000/000 تومان
شماره حساب 8801372603
شماره کارت 1801-4583-3374-6104
به نام انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری
فیش پرداختی به انجمن ارسال گردد

لطفاً پس از تکمیل مدارک، اسکن آنها را به ایمیل و یا واتس اپ انجمن ارسال کنید

دانلود فرم عضویت در انجمن